Přeskočit na obsah

Více informací o činnosti oddělení

 • Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče vzniklo v r. 2003. Toto oddělení poskytuje léčebnou a ošetřovatelskou péči a rehabilitační ošetřování nemocným, kteří již nevyžadují péči na akutním lůžku, ale nedosáhli potřebné soběstačnosti k návratu do domácí péče. Dále pacientům, jejichž stav se v domácím prostředí postupně zhoršuje a dále již není možné péči doma zajistit.

 • Oddělení poskytuje také sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení – sociální lůžka. Jedná se o pobytovou sociální službu osobám, které již nevyžadují nemocniční lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, nebo zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Sociální lůžka jsou určena přednostně pro pacienty dlouhodobě hospitalizované.

 • Odborné ošetřovatelství na tomto typu lůžkové zdravotní péče znamená zabezpečení všech ošetřovatelských výkonů na základě lékařské indikace, to v sobě zahrnuje zejména péči o hygienu, výživu, vyměšování, ošetřovatelskou rehabilitaci – aktivizaci pacienta včetně nácviku chůze a soběstačnosti, prevenci dekubitů či jejich léčbu, převazy ran, ošetřování stomií, drénů a kanyl, podávání léků včetně infuzí, odběry biologického materiálu, sledování základních životních funkcí atd.

 • Při ošetřování je kladen důraz na posilování fyzických i psychických schopností a nácvik sebeobsluhy. Cílem péče je zlepšit kondici a soběstačnost nemocných, zmírnit následky onemocnění nebo úrazů, či zpomalit progresi choroby tak, aby naši pacienti mohli zdravotnické zařízení opustit. U osob nevyléčitelně nemocných pak zajistit důstojné dožití.

 • Nemocní jsou na oddělení přijímáni většinou překladem z ostatních oddělení naší nemocnice, ale i z jiných zdravotnických zařízení a v neposlední řadě také na doporučení praktických nebo odborných lékařů z domova či ze sociálních zařízení.

 • Přijímané pacienty nikterak neselektujeme, jediným limitem je lůžková kapacita oddělení. Spektrum diagnóz našich pacientů tedy zahrnuje celou škálu interních, neurologických, onkologických, chirurgických i ortopedických onemocnění. Doléčujeme pacienty po těžkých zánětech, operacích, úrazech, cévních mozkových příhodách, pacienty se srdečním selháním, demencí, diabetiky i onkologické pacienty.

 • Přijetí na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče je možné na základě vyplněného návrhu na přijetí (informace podá zdravotně sociální pracovník – tel. 317 756 237 nebo mobil 722 446 219), případně po telefonické domluvě s doporučením ošetřujícího lékaře.

 • Důležitou součástí péče na oddělení je činnost zdravotně sociálního pracovníka. V průběhu hospitalizace provádí zdravotně sociální pracovník sociální šetření u sociálně rizikových pacientů.

 • Cílem sociálního šetření je zjistit, jaké má pacient zázemí rodinné a sociální, zda bude možno zajistit péči v domácím prostředí po propuštění, nebo bude třeba řešit ústavní sociální péči. Zdravotně sociální pracovník poskytne potřebné informace o možnostech domácí zdravotní péče a zprostředkuje zajištění těchto služeb. Předá informace o možnostech ústavní sociální péče, předá kontakty a pomůže s podáním žádostí o přijetí do zařízení tohoto typu (domovy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory). Zcela zásadní a nepostradatelná je spolupráce pacienta a jeho rodinných příslušníků se zdravotně sociálním pracovníkem.

 • Výsledkem této náročné práce je usnadnění přechodu pacienta ze zdravotnického zařízení do domácí péče, eventuálně do zařízení sociální péče.

 • Při současném stále se zvyšujícím počtu moderních vyšetřovacích a léčebných technik a technologií v nemocnicích nabývá na významu schopnost udržet s pacientem osobní lidský kontakt při zachování jeho soukromí a udržení kontaktů se „světem zdravých“. Nemoc neznamená jen poruchu jednoho orgánu nebo části těla. Postihuje člověka celého a zasahuje i do života jeho rodiny. Uzdravení tak představuje skok, po němž se obnovuje soulad všech životních oblastí. Je k němu třeba mnoho sil a energie. Do komplexní péče, které se nemocnému člověku může dostat v nemocnici, patří pomoc lékařů, zdravotních sester, sanitářů, ošetřovatelek, fyzioterapeutů a zdravotně sociálních pracovníků. Na našem oddělení je to ještě i pomoc duchovních. Kazatelé a faráři benešovských církví střídavě docházejí v pátek dopoledne na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče. Pacientům se tu věnují buď v místnosti k tomu účelu určené, nebo za nimi docházejí na pokoje.

Nebojte se na nás obrátit.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl