Přeskočit na obsah

Vnitřní řád pro pacienty

Vnitřní řád Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, určený pro pacienty

 

Vítáme Vás v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnici Středočeského kraje. Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení. Snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, a při tom citlivě, ohleduplně a s porozuměním pomoci Vám k dosažení a upevnění nejcennější lidské hodnoty, Vašeho zdraví. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel tohoto domácího řádu, která jsou závazná pro všechny naše pacienty.

 1. Před ambulantním ošetřením či přijetím k hospitalizaci předložte průkaz zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Samoplátcům bude zdravotní péče poskytnuta na základě předem uzavřené dohody. V tomto případě provedete úhradu péče v hotovosti proti vystavenému účtu.

 

 1. V Nemocnici Benešov je možné požádat o ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji. V takovém případě musíte na pobyt v nemocnici finančně přispívat. Informace o cenách za nadstandardní ubytování poskytnou jednotlivá pracoviště nebo je naleznete na internetových stránkách nemocnice (www.hospital-bn.cz). Zdravotní péči mají všichni pacienti stejnou.

 

 1. Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. Při ošetřování je dbáno na Práva pacientů, které jsou Vám k dispozici na oddělení. Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí.

 

 1. Ošetřující lékař určuje diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků. Je velmi důležité informovat lékaře o potížích a o všem, co Vás bolí a trápíUpozorněte lékaře na Vámi užívané a vnesené léky a poraďte se o vhodnosti jejich dalšího užívání. Léky odevzdejte do úschovy sestře, při ukončení hospitalizace Vám budou léky vráceny.

 

 1. Pokud Vás vyslal ambulantní lékař k hospitalizaci nebo jste se sám dostavil do lůžkového zařízení, je třeba provést vyšetření, zjistit diagnózu a posoudit, zda nejde o poskytnutí neodkladných služeb nebo povinného léčení přenosné choroby. Nejde-li o tyto případy, může ošetřující lékař na příjmové ambulanci rozhodnout, že nebudete přijat do lůžkové zdravotní péče a o této skutečnosti vystaví příslušnou zdravotnickou dokumentaci a předá Vám písemnou zprávu pro registrujícího všeobecného praktického lékaře.

 

 1. Informace o Vašem zdravotním stavu podává ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám. Proto určete včas, komu má být tato informace sdělena, a identitu osob uveďte do Informovaného souhlasu s hospitalizací.

 

 1. Máte právo na předložení písemného, dříve vysloveného přání pacienta. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu včetně poučení o důsledcích rozhodnutí a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Pokud vyslovíte dříve vyslovené přání v průběhu hospitalizace, postačí záznam do zdravotnické dokumentace, podpis Váš, zdravotnického pracovníka a svědka. Dříve vyslovené přání nemohou uplatnit nezletilí pacienti a pacienti zbavení způsobilosti k právním úkonům.

 

 1. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je výukovým pracovištěm pro kvalifikační a další vzdělávání lékařů, sester, porodních asistentek a dalších zdravotnických pracovníků. Tito studenti budou součástí zdravotnického týmu, který o Vás bude pečovat. Máte právo tuto péči odmítnout.

 

 1. Při pobytu v nemocnici dodržujte obvyklé společenské konvence. Berte ohled na soukromí a práva ostatních pacientů, jejich nemoc a případné potíže s ní spojené. Vaší povinností je chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům a spolupacientům, respektovat pokyny zdravotnických pracovníků, respektovat skutečnost, že pořadí pacientů určuje lékař, neobtěžovat hlukem či jiným porušováním klidu.

 

 1. Udržujte čistotu a pořádek ve všech prostorách nemocnice, zařízení zanechávejte tak čisté, jak si je sami přejete mít. Dbejte prosím na větrání pokojů. Šetřete nemocniční zařízení a inventář. Nemanipulujte s vodovodním, světelným a signalizačním zařízením včetně rozvodů medicinálních plynů.

 

 1. Při přijetí na lůžkové oddělení máte možnost odevzdat své svršky a prádlo pracovníkům nemocnice, kteří zajistí jeho uložení. Pro pobyt v nemocnici můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan). Pokud je nemáte k dispozici, poskytneme Vám prádlo ústavní (výjimkou jsou pouze některá specializovaná pracoviště, na nichž nelze v zájmu dodržování hygienických norem používat vlastní prádlo). Při ukončení léčení zapůjčené prádlo i zdravotní pomůcky vrátíte.

 

 1. Větší peněžité částky a ostatní cenné věci (např. předměty z drahých kovů, platební karty apod.) si v případě plánované hospitalizace do nemocnice neberte. Doporučujeme Vám částky vyšší než 1000,- Kč, vkladní knížky, platební a kreditní karty a cennosti uložit do úschovy na základě dohody se zdravotně sociálními pracovníky nemocnice (můžete tak zamezit jejich zcizení). V případě potřeby předání zprostředkuje sestra nebo jiný pověřený pracovník. Za finanční obnos a cennosti, které neuložíte do centrálního trezoru, nemocnice neodpovídá. O uložení veškerých cenností obdržíte potvrzení. Během hospitalizace máte možnost po předložení příslušného potvrzení si kdykoliv Vámi uložené předměty vyzvednout. Po ukončení hospitalizace Vám budou peníze a cennosti vráceny. 

 

 1. V nemocnici pracují zdravotně sociální pracovníci, které můžete kontaktovat prostřednictvím personálu na oddělení nebo ambulanci. Podají Vám potřebné sociálně právní informace a pomohou v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami či s pomocí blízkých nebo to vyžaduje jejich zdravotní stav, zajistí domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu a navrhnou další vhodné formy následné péče.

 

 1. Dieta je součástí léčby a je předepisována lékařem. Jejím nedodržováním narušujete proces léčení. Pokud chcete pít vlastní nápoje - minerální vody či limonády, a požívat vlastní stravu, poraďte se s lékařem. Pacienti, kteří nejsou upoutáni na lůžko, se stravují v jídelních koutech. Nepohyblivým pacientům přinese stravu k lůžku pověřený pracovník. Zbytky jídel nesmí zůstávat v pokoji pacientů. Požívání alkoholických nápojů a omamných látek je v celém areálu nemocnice zakázáno. Strava, pokud není určeno lékařem jinak, je podávána:
 • snídaně   07:30 hodin – 08:30 hodin,
 • oběd      11:30 hodin – 12:30 hodin,
 • večeře    16:30 hodin – 17:30 hodin.

 

 1. Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Nerušte ostatní nemocné. Noční klid je od 22.00 hod. do 6.00 hod. Používání soukromých elektrických spotřebičů je na vlastní nebezpečí, nemocnice nenese riziko za vznik úrazů při používání soukromých spotřebičů. V době nočního klidu si prosím vypněte mobilní telefon, nebo jej nastavte do režimu, kdy nebude rušit ostatní pacienty. Současně Vás upozorňujeme, že při užívání mobilních telefonů je nutné respektovat zákaz jejich používání v blízkosti zdravotnické techniky/přístrojů.

 

 1. Kouření je v celém areálu nemocnice zakázáno. Prosím respektujte tento zákaz, který je v souladu s Vaším léčebným režimem. Rovněž platí zákaz vstupu podnapilých osob nebo osob pod vlivem návykových látek a nemocnice má oprávnění tyto osoby vykázat.

 

 1. V nočních hodinách od 20:00 do 06:00 jsou oddělení uzamčena. V této době jsou uzamčeny výtahy na některých odděleních.

 

 1. Doporučené návštěvní hodiny jsou denně od 13 do 18 hod. Mimo tyto termíny lze dohodnout s ošetřujícím lékařem/sestrou ve službě a dle závažnosti pacientova zdravotního stavu i jiné hodiny návštěv. Nezletilí pacienti mají právo na účast rodičů u poskytování zdravotních služeb. Primář oddělení a ošetřující lékař jsou však oprávněni toto právo z provozních důvodů, případně s ohledem na respektování práv ostatních pacientů, eventuálně i z léčebných důvodů, s přihlédnutím k individualitě pacienta, přiměřeně omezit a rozhodnout, že u některých zdravotních služeb nebudou zákonní zástupci přítomni.

 

 1. Lékař nebo jiný pověřený zdravotnický pracovník může ze závažných důvodů rozhodnout, že účast zákonných zástupců a dalších blízkých osob při poskytování zdravotních služeb nezletilým, omezeně svéprávným a ani dalším osobám nepřipustí.

 

 1. Přístup na operační sály a jejich ekvivalenty (zákrokové sály, urgentní příjem, resuscitační novorozenecký box) je umožněn z hygienicko-epidemiologických a provozních důvodů pouze náležitě proškoleným zdravotnickým pracovníkům nemocnice nebo osobám v rámci vzdělávání.

 

 1. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice dočasně zakázat návštěvy.

 

 1. Máte právo přijímat ve zdravotnickém zařízení duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice, nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti. Návštěvy duchovních a provádění duchovenské činnosti nesmí porušovat práva a oprávněné zájmy ostatních pacientů, ani narušit poskytování zdravotních služeb.

 

 1. Jste-li pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy, zapříčiněnými zdravotními důvody, máte při komunikaci právo dorozumívat se způsobem Vám srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si zvolíte. Dle provozních možností Vám toto bude zajištěno, tyto činnosti však nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a pokud tlumočící osoba vyžaduje za svou činnost úhradu, hradí tuto službu pacient.

 

 1. Jste-li pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, máte právo, s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, na doprovod a přítomnost psa u sebe za podmínek, které stanoví ředitel zdravotnického zařízení nebo primář příslušného oddělení, přičemž nesmí být porušována práva ostatních pacientů, dojít k narušení poskytování zdravotních služeb, nebo k porušení hygienických předpisů.

 

 1. Jste-li pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo který je nezletilý, jste oprávněn požádat ošetřujícího lékaře nebo kteréhokoliv zdravotnického pracovníka, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, která je Vaším rodičem nebo jiným zákonným zástupcem, nebo které jste svěřen do výchovy, pokud uvádíte, že jde o osobu, která Vás týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.

 

 1. Pokud to Váš zdravotní stav umožňuje, lze vystavit propustku k návštěvě domova. Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze na základě Vašeho přání a po sepsání písemné žádosti (tzv. negativního reversu). Nemožnost propuštění na revers se týká dětí a situace, kdy si Váš zdravotní stav žádá neodkladného provedení ošetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytného k záchraně života.

 

 1. Při svévolném opuštění nemocnice budeme informovat kompetentní orgány a Vaše hospitalizace bude ukončena. Pokud opouštíte oddělení (procházka, návštěva bufetu, apod.) informujte personál o Vašem vzdálení z oddělení a předpokládaném času Vašeho návratu.

 

 1. V Nemocnici Benešov působí manažer kvality a ombudsman, kteří se zabývají sledováním spokojenosti pacientů nemocnice s jejími službami a jsou k dispozici při řešení Vašich námětů, připomínek i stížností. Telefonický kontakt je 720 976 393 a 725 531 491. Nebojte se proto využít kdykoliv jejich služeb.

 

 1. V případě požáru nebo jiné mimořádné události prosím nahlaste zjištěnou skutečnost personálu a dále se řiďte pokyny zaměstnanců nemocnice.

 

 1. Pokud požadujete Vy, nebo osoba blízká, nahlížení do zdravotnické dokumentace a její kopírování, je třeba této žádosti vyhovět ve lhůtě do 30 dnů od jejího obdržení. Za tuto službu má nemocnice právo vyžadovat přiměřenou úhradu spojenou s náklady.

 

 1. Při propuštění z nemocničního ošetření Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčení. Dostanete propouštěcí zprávu, kterou předáte registrujícímu všeobecnému praktickému lékaři, a, je-li to třeba, potřebné léčivé přípravky na tři dny nebo v odůvodněných případech i na delší nutnou dobu.

 

 1. Nerespektování Vnitřního řádu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje může vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění. Zákon dává možnost ukončit poskytování zdravotních služeb (s výjimkou neodkladných) pacientovi, který hrubě či opakovaně porušuje vnitřní řád zdravotnického zařízení.

 

 1. Při pořizování zvukového či obrazového záznamu je třeba mít prokazatelně souhlas všech osob v případném záznamu a nemocnice jakožto vlastníka prostředí.

Bezpečnostní pokyny pro návštěvníky nemocnice při mimořádné události

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl