Přeskočit na obsah

Spalovna odpadů

Kontakt

Spalovna a kotelna se nacházejí v budově K

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Máchova 400, 256 01 Benešov

Spalovna nebezpečných odpadů

IČ: 272 53 236

IČZUJ: 529 303

OKEČ: 851 100

 

  • Spalovna-technolog, vedoucí spalovny Jaroslav Slepička:
  • Tel: 317 756 264, mob: 724 947 078

  • Provoz odpadového hospodářství spalovny-příjem odpadu:
  • Tel: 317 756 469, e-mail: spalovna@hospital-bn.cz

  • Odpadový hospodář nemocnice:
  • Tel: 317 756 440, mob: 723 561 113
  • Fax: 317 727 812

Provozování zdravotnických zařízení představuje i řešení mnoha provozních problémů. Jedním z nich je kvalifikované odstranění odpadů, které při provozu nemocnice vznikají. Nejspolehlivějším způsobem jejich odstranění je kvalifikované spalování. Výhodou tohoto způsobu je mimo jiné nejen značné zmenšení původního objemu odpadů, ale i využití tepla, vznikajícího při jeho spalování. Teplo, vzniklé při spalovacím procesu je dodáváno do centrálního tepelného rozvodu nemocnice a část je využita jako pomocné medium v procesu čištění spalin.To bylo jedním z východisek při návrhu doplnit složení stávající kotelny o moderní spalovnu nebezpečných odpadů.

 

Likvidaci odpadů z nemocnice zajišťovala až do roku 1995 lokální spalovna odpadů, umístěná v blízkosti kotelny. Provoz této spalovny byl ukončen pro svoji malou kapacitu a také proto, že její technologie neumožňovala splnit předpisy pro vypouštění nebezpečných látek do ovzduší.

Odpovědní zaměstnanci nemocnice zajistili projekt na novou spalovnu, včetně splnění všech legislativních požadavků pro výstavbu a provoz. Výsledkem bylo vybudování nové spalovny přímo v objektu kotelny, s napojením na stávající infrastrukturu.

Trvalý provoz spalovny byl zahájen v roce 2001.

 

Spalovna zabezpečuje v současné době spálení jak odpadů, které vznikají při provozu vlastní nemocnice, tak i spálení odpadů ze zdravotnictví v rámci regionu a jeho okolí. Plně využitelná kapacita spalovny je 1 000 tun spálených odpadů za rok.

 

Skladbu odpadů tvoří z převážné části odpady ze zdravotnictví což činí přibližně 80 % kapacity spalovny a zbytek představují tzv. průmyslové odpady, jako např. znečištěné obaly, zbytky z výroby včetně kapalných odpadů apod.

Technologie spalování je založena na tzv. pyrolýzním procesu, což znamená, že odpady jsou v peci přeměněny na vysoce energetický plyn, který je následně ještě spalován za vysokých teplot – cca 1 100 °C s příslušnou prodlevou. Zbytkem pyrolýzního procesu je popel, cca 5 % původního objemu odpadů.

 

Teplo, které vzniká při spalování, je částečně využito k udržování teploty spalin v čistícím zařízení což je pro tuto technologii nutné a zbytek je odváděn do sítě vytápění nemocnice. Nedílnou částí spalovny je zařízení na vyčištění kouřových plynů, vzniklých při spalování odpadů. To je zajišťováno několikastupňovým zařízením. Prvním je zachycení prachu ve filtrech, dále „vypráním“ plynů v roztoku louhu, čímž se odstraní kyselé složky spalin a nakonec plyny procházejí filtrem, kde jsou ze plynů odstraněny dioxiny, těžké kovy a další nebezpečné chemické látky, například chlor a fluor.

Konečným výstupem do ovzduší jsou vodní páry, s minimálním obsahem emisí.

 

Základním prvkem ochrany ovzduší při provozování spaloven je zákonné měření emisí, které se provádí 1× za rok pro vybrané emise a 2× za rok pro kontrolu dioxinů. Všechna měření, která byla podle legislativy provedena autorizovanými laboratořemi, prokázala vysokou účinnost čištění kouřových plynů spalovny a změřené hodnoty jsou hluboko pod stanovenými limity.Pro stálou kontrolu obsahu škodlivin ve výstupu ze spalovny je instalováno zařízení na kontinuální měření emisí, které neustále monitoruje výstupy ze spalovny a porovnává je s limity, které přikazuje platná legislativa. Tato legislativa je v současné době totožná s legislativou EU.Za pětileté období provozu spalovny nebylo zaznamenáno překročení těchto emisních limitů.

 

Spojením kotelny a spalovny vzniklo energetické centrum, které zabezpečuje dodávky tepla a teplé vody nejen spalováním plynného paliva, ale zároveň i využitím tepelné energie odpadů.

 

Management energetického centra zajišťuje nejen vlastní provoz, ale i svoz odpadů do spalovny a s tím související obchodní činnost. To zabezpečují pracovníci odpadového hospodářství, včetně zabezpečení evidence příjmu a pohybu odpadů pomocí výpočetní techniky.

Energetické centrum je ovládáno a kontrolováno z centrálního pracoviště, vyškolenými zaměstnanci. Výhodou je mimo jiné i fakt, že obsluhu kotlů i spalovací pece dohromady, provádí jedna četa ve složení topič a jeho pomocník, tak že rozšířením centra o spalovnu nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců. Za provoz energetického centra odpovídá jeho vedoucí, který je zároveň vedoucím technického oddělení nemocnice a odborným pracovníkem pro energetiku společnosti.

NOVINKY

2024 Nemocnice modernizuje spalovnu

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl