Přeskočit na obsah

Výplata důchodů pro pacienty

Na základě zákona č. 189/2006 Sb. má zdravotnické zařízení za povinnost od 1. 1. 2007
přebírat důchody za pacienty pokud pobyt poživatele důchodu v ústavní péči trvá déle než 1
kalendářní měsíc nebo lze-li předpokládat, že tento pobyt bude trvat déle než 1 měsíc.

 

Jestliže délka hospitalizace pacienta ve zdravotnickém zařízení splňuje jeho nárok na podání
žádosti, umožní mu oddělení, na kterém je v této době hospitalizován, vlastní sepsání žádosti
o vyplacení důchodu v hotovosti do zdravotnického zařízení. Žadatel musí být schopen tuto
žádost sepsat a podepsat. Vzor žádosti je přílohou tohoto metodického pokynu ředitele.
Vyplněnou žádost o zaslání důchodu zašle oddělení kterékoli provozovně držiteli poštovní
licence – poště. Kopii žádosti zašle oddělení do přijímací kanceláře.

 

Zdravotnické zařízení převezme důchod prostřednictvím Přijímací kanceláře (dále jen PK).
Pracovníci PK bezprostředně po obdržení důchodu jej donesou na oddělení, kde je pacient
hospitalizován a kde se provede jeho předání pacientovi. O předání důchodu pacientovi se
provede zápis do určené knihy a předání kromě podpisu pacienta potvrdí svým podpisem
vrchní nebo staniční sestra + další pracovník oddělení a pracovník PK. Vzor knihy je přílohou
této metodiky.

 

V případě, že poživatel důchodu požádá zdravotnické zařízení o uložení důchodu nebo není
sám schopen důchod převzít, zajistí pracovníci PK jeho uložení v trezoru nebo na depozitním
účtu. O uložení se provede zápis v určené knize a opět jej stvrdí svými podpisy dva zástupci
oddělení a pracovník PK. Předání důchodů pacientovi po ukončení hospitalizace nebo
pozůstalým se provede podle Provozního řádu přijímací kanceláře.

 

Oddělení oznámí do 8 dnů příslušné Poště, která poukazuje výplatu důchodu do zdrav.
zařízení, ukončení pobytu poživatele důchodu v ústavní péči. V případě úmrtí poživatele
důchodu je zdravotnické zařízení povinno vrátit příslušné Poště i částky důchodu, přijaté po
úmrtí poživatele důchodu.

 

Částky přijatého důchodu se poživateli důchodu na jeho žádost písemně vyúčtují

 

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl