Přeskočit na obsah

Informace pro pozůstalé

Kroky, které je třeba učinit po úmrtí vašeho blízkého

 

Vážení pozůstalí,
smrt blízkého člověka je pro Vás velmi těžká, proto nám dovolte vyslovit hlubokou lítost nad touto ztrátou. V tomto období každý potřebuje blízkost a podporu, neostýchejte se ji proto vyhledat. Zároveň je však nezbytné vyřídit zákonem dané záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem. Připravili jsme proto několik praktických informací pro ulehčení těchto nelehkých dnů.

 

Informace o úmrtí

O úmrtí je vždy informována osoba blízká, která je uvedena v lékařské dokumentaci zemřelého.

 

Osobní věci zemřelého

Při úmrtí pacienta v nemocnici je sepsán soupis cenných a osobních věcí zemřelého:

Osobní věci: ošacení, obuv, hygienické potřeby, knihy, časopisy, kompenzační pomůcky, kartička pojišťovny a necenné předměty se vydávají příbuzným oproti jejich podpisu po předložení občanského průkazu na oddělení, na kterém pacient zemřel. Osobní věci budou na oddělení uchovány po dobu 1 měsíce od úmrtí, poté musí být v souladu s příslušnými předpisy zlikvidovány.

 

Cennosti zemřelého

Cennosti: šperky, kreditní karty, vkladní knížky, hodinky, drahé kovy, mobilní telefony (pouze s dotykovým displejem), občanský průkaz, klíče od bytu/domu zemřelého, finanční hotovost nad 2 000,- Kč, jiné cennosti (např. tablet, notebook apod. se předávají zdravotně sociální pracovnici jako cenná depozita a podléhají řízení o pozůstalosti. Cennosti jsou nahlášeny příslušnému okresnímu soudu a jsou uloženy v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o pozůstalosti. Cennosti si může v nemocnici vyzvednout až dědic, a to na základě předložení pravomocného rozhodnutí o dědictví a průkazu totožnosti. Je-li nezbytné před vydáním rozhodnutí o dědictví zajistit určitý majetek, např. získat klíče od bytu z důvodu odstranění havárií, zajištění zvířat, odvezení auta bránícího dopravnímu provozu apod., jsou pozůstalí povinni obrátit se za tímto účelem na soud příslušný k řízení o pozůstalosti (tj. příslušný okresní/obvodní soud dle místa trvalého pobytu zemřelého).

 

Postup pro vyzvednutí cenností z depozitu

Cennosti budou předány dědici/dědicům na základě předloženého pravomocného rozhodnutí o dědictví a průkazu totožnosti. V případě, že se dědic nemůže dostavit osobně, je možné zplnomocnit jinou osobu k převzetí. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřený. Schůzku k převzetí cenností je nutné domluvit předem telefonicky na číslech tel. 317 756 211, mobil 724 928 776

Výdej cenností probíhá každou středu v kanceláři ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE – pavilon I (interní pavilon), 2.patro, v době 9.00 – 11.00, 14.00 – 17.00 hodin.

Finanční hotovost je uložena v pokladně nemocnice – pavilon A (budova za vrátnicí), výdej probíhá v pracovní dny 6:30 – 15:30hod

Osobní doklady

Občanský průkaz a cestovní pas, který měl zemřelý u sebe v době úmrtí v nemocnici, předá nemocnice v souladu s příslušnými právními předpisy na Oddělení osobních dokladů a matrik Městský úřad v Benešově. Tento úřad hlásí úmrtí Evidenci obyvatel, Centrálnímu registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a České správě sociálního zabezpečení.

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou v žádném případě oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních společností a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Výběr provozovatele pohřební služby je možný na internetové adrese www.pohrebnictvi.cz  nebo návštěvou některé z vámi vybrané pohřební služby.  Pro potřeby zajištění pohřbu vydá oddělení nemocnice, kde nemocný zemřel, zařizovateli pohřbu na základě předložení jeho průkazu totožnosti tzv. list o prohlídce zemřelého.

Doklady, které jsou zapotřebí ke sjednání pohřbu:

 • list o prohlídce zemřelého;
 • průkaz totožnosti zařizovatele pohřbu;
 • rodný a oddací list zesnulé osoby, případně další dokumenty zemřelého (jsou-li zařizovateli pohřbu k dispozici).

Věci ke sjednání pohřbu: 

 • oblečení pro zemřelého (vhodné jsou přírodní materiály);
 • fotografie zemřelého k použití na parte nebo k vystavení v obřadní síni.

Kam odevzdat následující doklady, pokud je máte u sebe: 

 • občanský průkaz – nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu;
 • průkaz zdravotní pojišťovny – zdravotní pojišťovně; 
 • řidičský průkaz – dopravnímu inspektorátu;
 • cestovní pas – kterémukoliv matričnímu úřadu v ČR, Policii ČR nebo zastupitelskému úřadu;
 • vojenskou knížku – na obvodní vojenskou správu;
 • zbrojní průkaz – Policii ČR;
 • průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – nejbližšímu útvaru Policie ČR.

 

 

Poplatek za uložení těla zemřelého

 

Podle zákona č.256/2001Sb. o pohřebnictví, § 4, odst. 4 účtujeme s platností od 1.8. 2013:

Poplatek za uložení těla v chladícím boxu oddělení patologie Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., po uplynutí 48 hodin od úmrtí nebo pitvy za každý započatý den 575,- Kč

 

Starobní důchod

Úmrtí ohlaste na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela. Částka starobního důchodu v případě, že byla z důvodu nepřevzetí zaslána na depozitní účet, podléhá řízení o pozůstalosti.

Kompenzační pomůcky

Vrací se dodavateli: mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací lůžka, mechanické a elektrické zvedáky. V případě, že nevíte, kdo zemřelému tyto pomůcky dodal, obraťte se na zdravotní pojišťovnu. (Více informací naleznete v číselníku VZP – zdravotnické prostředky, který je dostupný na webových stránkách www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky. Pomůcky, které se vracejí, mají v políčku způsob úhrady pojišťovnou příznak R.) Nevrací se: berle, hole, sedačka do vany, chodítka, nástavce na WC, klozetová křesla.

Úmrtní list

Úmrtní list vydává Oddělení osobních dokladů a matrik Městský úřad v Benešově, který vede matriční knihy úmrtí. Lhůta na vystavení úmrtního listu je stanovena na 30 dnů. Matriční úřad zašle úmrtní list, kterým se prokazuje úmrtí, oprávněné osobě do vlastních rukou nebo ho vydá oprávněné osobě osobně po předložení platného průkazu totožnosti. Kontakt na odbor matrik   tel.: 312 821 220, stepankovam@benesov-city.cz

 Oddělení správy matrik a státního občanství zašle příslušnému obvodnímu soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého jeho úmrtní list. Soud poté pověří vyřízením pozůstalosti a dědictví notáře – soudního komisaře. O zahájení řízení o pozůstalosti a dalších úkonech budete notářem písemně informováni.

Státní sociální podpora

Pohřebné: Náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Vdovský a vdovecký, sirotčí důchod: Žádost pozůstalé osoby o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Další podrobné informace získají pozůstalí na Oddělení důchodového pojištění Okresní správy sociálního zabezpečení dle místa svého bydliště nebo na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz) či Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Nárok na pracovní volno

Na základě nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, existuje nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • na 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • na 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, a na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

V případě nejasností se můžete obrátit na sociální pracovnice nemocnice:

 

Bc. Petra Kratochvílová, DiS. – tel. 317 756 523, mob. 724 715 199

Bc. Helena Marečková Budějská, DiS. tel. 317 756 237, mob. 722 466 219

Bc. Gabriela Tůmová, DiS., tel. 317 756 211, mob. 724 928 776

 

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl