Přeskočit na obsah

Nemocnice modernizuje spalovnu. Vyrobené teplo využije k vytápění nebo ohřevu vody

8. 3. 2024

V nemocnici Rudolfa a Stefanie, Benešov, a. s., nemocnici Středočeského kraje startuje výstavba nového provozu spalovny nebezpečných nemocničních odpadů za 200 mil. korun, který nahradí starý a již nevyhovující provoz spalovny nebezpečných odpadů z roku 2001.

Ročně tak nemocnice bude moci kvalifikovaně a v souladu s ekologickými normami zlikvidovat nemocniční odpad, který by jinak musela převážet k likvidaci desítky kilometrů daleko. Tepelná energie, získaná ze spalování, bude využije při vytápění nemocničních prostor. Výstavbu bude mít na starost společnost ENESA z ČEZ ESCO.  

Výstavbě nové spalovny bude předcházet demontáž staré technologie, včetně technologie čištění spalin. Nová inovovaná technologie, která je v souladu se stávajícími legislativními požadavky na ochranu životního prostředí, bude pracovat na stejném principu, ale s maximální energetickou účinností.

Centrum řízení spalovny se společně s velínem kotelny přesune do nového prostoru energetického centra. Pro stálou kontrolu obsahu škodlivin ve výstupu ze spalovny bude instalováno zařízení na kontinuální měření emisí, které neustále monitoruje výstupy ze spalovny a porovnává je s limity, které přikazuje platná legislativa.

Kapacita spalovny je 1 000 tun odpadu ročně.  Kromě vlastního odpadu bude nemocnice stejně jako dříve kvalifikovaně a za úplatu spalovat odpad i z jiných zdravotnických zařízení v rámci celého Středočeského kraje. Po spalování zbude 5 % popílku, který nemocnice bude likvidovat v souladu s platnou legislativou.

„Pokud při spalování odpadu zaznívají otázky ohledně dalšího využití, například formou lepší recyklace, pak ve věci spalování nebezpečného nemocničního odpadu panuje shoda na tom, že při důsledném dodržení přísných emisních limitů je spalování jediná vhodná cesta,“ říká technický ředitel nemocnice Jan Kolbaba.

Odpad se spaluje při 1 200 °C. Teplo, které díky spalování vzniká, se přeměňuje na páru a ta pak slouží k vytápění nemocničních prostor a k ohřevu teplé užitkové vody.

Celková investice se vyšplhá na téměř 200 mil. korun, z toho na vlastní čištění spalin připadne 50 mil. korun.  Celá investiční akce bude uhrazena z dotace SFŽP a Středočeského kraje – vlastníka nemocnice.

Pro společnost ENESA to není první zakázka tohoto typu. Má za sebou zkušenost s výstavbou spalovny nebezpečného odpadu ve Fakultní nemocnici Motol.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl