Přeskočit na obsah

Každoročně je 5.5. Světový den hygieny rukou. Letos se zaměřuje na zdravotnický a ošetřovatelský personál. Nakazit se v naší nemocnici infekcí? Riziko je nízké

6. 5. 2024

Každoročně si 5. května připomínáme Světový den hygieny rukou. Právě toto datum symbolizuje 5 a 5 prstů na obou rukou. Světový den hygieny rukou je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) Save lives: Clean your hands (Zachraň životy: Umývej si ruce). Hlavním letošním tématem je podpora znalostí zdravotnických a ošetřovatelských pracovníků prostřednictvím vzdělávání v oblasti prevence a kontroly infekcí, včetně hygieny rukou.

Šíření znalostí o správné hygieně rukou pomáhá zastavit šíření patogenních mikroorganismů ve zdravotnictví. Tuto iniciativu podporuje i naše nemocnice. Pro zaměstnance je pravidelně každý měsíc pořádáno školení hygieny rukou.

Benešovská nemocnice se snaží snížit potenciální riziko nákazy pacientů. Pomáhá jí v tom tým oddělení ústavní hygieny a také umělá inteligence v podobě systému HAIDi.

Nemocnice jsou všeobecně místem, kam se lidé chodí léčit. Bohužel ale s poskytováním zdravotní péče mohou být spojené také infekce, kterými se zde pacienti mohou nakazit. Dříve byly označované jako nozokomiální nákazy (NN), nyní se používá spíše pojmenování: infekce spojené se zdravotní péčí (HAI – Healthcare associated infections).

Infekce spojené se zdravotní péčí se sledují v benešovské nemocnici již několik let. „Jedná se o infekce, které mohou získat pacienti v nemocnici, tedy konkrétně, že přijde pacient například se zlomenou nohou na ortopedii a po dvou a více dnech hospitalizace se u něj rozvine infekce spojená se zdravotní péčí, například močová infekce. Ústavní hygiena sleduje všechny činnosti, které jsou spojené s hospitalizací pacienta, zejména pak dodržování všech opatření, která vedou k minimalizaci vzniku infekce,“ uvedla ústavní hygienička nemocnice MUDr. Jitka Rousková.

Mezi standardní opatření patří například dezinfekce rukou personálu, používání osobních ochranných prostředků, dezinfekce, sterilizace, zásady zacházení s jednorázovými pomůckami, ale také se sleduje úklid, manipulace s odpadem, prádlem a kontroluje se kvalita vody ve vodovodním řadu. Pravidelně se také školí zaměstnanci nemocnice v hygieně rukou a na pracovišti. Pokud dojde za hospitalizace k nákaze pacienta, zavádějí se nad rámec standardních opatření odpovídající izolační opatření, která zabraňují šíření nákazy mezi další pacienty. Personál je v tomto směru dostatečně erudovaný a umí v tomto speciálním režimu poskytovat pacientovi veškerou potřebnou péči. 

„Samozřejmě ne každý, kdo přichází do nemocnice, se nakazí nějakou infekcí. Pacienti se rozhodně nemusí bát přicházet do nemocnice. Pro vznik HAI je klíčová kombinace mnoha rizikových faktorů, a to jak ze strany pacienta – věk, přítomnost více chorob, imunitně oslabení jedinci, tak ze strany nemocnice – riziko vázané na diagnostické a léčebné výkony, jako například přítomnost invazivních vstupů, žilní či dialyzační katetry, umělá plicní ventilace, užívání širokospektrálních antibiotik a tak dále,“ upozornila ústavní hygienička Mgr. Andrea Kubošeková s tím, že nejvíce riziková jsou oddělení intenzivní péče a ARO.

Pracovnice ústavní hygieny navíc pravidelně namátkově kontrolují nemocniční prostředí. Provádějí stěry v ambulancích i na všech odděleních, jako jsou například operační sály, ARO a další, a vyhodnocují množství přítomných mikroorganizmů na stanovené ploše a přítomnost významných nemocničních mikroorganizmů. Nejčastěji se zaměřují na zónu kolem pacienta a také na místa, kterých se často dotýká pacient i zdravotnický personál. „Jsme rády, když můžeme jít přímo do terénu, abychom viděly aktuální stav a můžeme doporučit, co je případně potřeba zlepšit. Prevence a kontrola infekcí v nemocnici je komplexní činnost vedoucí ke zvýšení bezpečnosti pacientů a zlepšování kvality zdravotní péče,“ podotkla Mgr. Andrea Kubošeková.

Oddělení ústavní hygieny se společně s vedením nemocnice snaží eliminovat vznik infekcí spojených se zdravotní péčí. Oddělení tak má k dispozici systém HAIDi, který pomáhá ve vyhledávání infekcí spojených se zdravotní péčí. „Tento systém není standardem ve všech nemocnicích,“ upozornila asistentka ústavní hygieny Lenka Koníčková.

HAIDi spolupracuje se stávajícím nemocničním systémem. Vyhledává a analyzuje všechny dostupné údaje o zdravotní péči pacienta s cílem odhalit infekce spojené se zdravotní péčí, jejich příčiny a upozornit na ně. „Systém mimo jiné také zohledňuje přítomnost rizikových faktorů: invazivních vstupů například centrálního žilního katetru, provedení chirurgických výkonů, délku hospitalizace, rehospitalizace, léčbu antibiotiky a tak dále. Odpadá tak časově náročná administrativa vyhledávání v dokumentaci. Navíc i my samy můžeme do programu zapsat potenciální riziko infekce u pacienta, když nás například upozorní lékař,“ popsala MUDr. Jitka Rousková.

Ústavní hygienička Mgr. Andrea Kubošeková upozorňuje, že se nespoléhají pouze na systém HAIDi: „Probíhá neustálá komunikace s lékaři, staničními sestrami a spolupracujeme také s epidemiologií krajské hygienické stanice. Oddělení klinické mikrobiologie nám denně hlásí všechny sledované nálezy. Naší prioritou je ochrana pacientů i nemocničního personálu.“ 

Od podzimu minulého roku má nemocnice navíc další „nástroj“, který pomáhá ke snižování HAI. Nová pracovní skupina pro snižování HAI pracuje na identifikaci rizik a navrhuje příslušná opatření k jejich zamezení vzniku přímo v terénu mezi nemocničním personálem. K tomu má k dispozici tablety s počítačovým programem, do kterých přímo zaznamenává výsledky. „Začali jsme ještě více sledovat dodržování postupů při ošetřovatelské péči, hygienické dezinfekce rukou, správné zavádění invazivních vstupů, permanentních močových katetrů, uložení močových sáčků. Zdravotnický personál má k dispozici dané SOP a postupy, které máme definované v tabletu, a sledujeme jednotlivé kroky, které ihned zapisujeme. Na oddělení se pak snaží chyby omezovat,“ vysvětlila Lenka Koníčková, která je interním auditorem této skupiny. Dlouhodobým cílem skupiny je omezit výskyt či zcela zabránit vzniku infekcí spojených se zdravotní péčí.

Benešovské nemocnici se daří riziko HAI držet na velmi nízké úrovni. Ročně se zde nakazí kolem čtyř až pěti procent pacientů. „To je spodní hranice, evropského standartu, který uvádí pět až patnáct procent,“ upozornila hygienička MUDr. Jitka Rousková.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl