Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Ombudsman

Pacient či kterýkoliv návštěvník nebo zaměstnanec nemocnice má možnost oslovit nemocničního ombudsmana – ochránce práv. Kontaktovat ombudsmana je možné e-mailem, písemně nebo telefonicky a v předem domluveném čase také i osobně v kanceláři.

Kontakt

Petr Ballek
nemocniční ombudsman
tel.: 725 531 491
email: petr.ballek@hospital-bn.cz
Korespondenční adresa: Máchova 400, 256 01, Benešov

 

Ombudsman poskytuje pomoc pacientům, jejich příbuzným a blízkým, jakož i zaměstnancům nemocnice při řešení situací vzniklých v souvislosti s léčbou a pobytem v nemocnici. Prošetřuje oficiálně podané stížnosti a podněty týkající se kvality poskytované péče, provozně – organizačních problémů a neetického chování zaměstnanců. Také se podílí na řešení interpersonálních konfliktů.

Ombudsman je jmenován ředitelem nemocnice a jeho povinností je zachovávat mlčenlivost. Působnost ombudsmana je pouze v rámci Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.


Co dělá nemocniční ombudsman

 • – Pomáhá pacientům s vyřizováním jejich problémů a stížností
 • – Pomáhá se získáním a ověřením informací
 • – Zprostředkuje komunikaci mezi příslušným oddělením nemocnice a pacientem nebo jeho rodinou
 • – Zjišťuje pravý stav věci a snaží se zjednat nápravu
 • – Zajišťuje komunikaci mezi pacienty, jejich příbuznými a zdravotníky
 • – Nalézá řešení při nedorozumění mezi oběma skupinami
 • – Je prostředníkem, který pomáhá hledat kompromis mezi očekáváním nemocných a možnostmi nemocnice
 • – Podílí se na vyřešení interpersonálních konfliktů.

Jak podat podnět nebo stížnost nemocničnímu ombudsmanovi k šetření

 • – Kontaktovat ombudsmana je možné e-mailem, písemně nebo telefonicky, a v předem domluveném čase také osobně v kanceláři.
 • – Podnět nebo stížnost k oficiálnímu šetření je přijata pouze v písemné formě
 • – Stížnost musí obsahovat tyto identifikační údaje stěžovatele: jméno a příjmení, korespondenční adresu, případně e-mail, jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta.
 • – Ve stížnosti je nutno popsat, konkrétní skutečnosti a časovou chronologii popisovaných událostí
 • – Stěžovatel v rámci své stížnosti musí prokázat, že je osobou oprávněnou podat stížnost a jednat v této věci

 

Další podklady ke stížnosti:

K prošetření stížnosti (pokud je to bezpodmínečně nutné a vážnost či rozsah stížnosti to vyžaduje)  je nezbytné doložení souhlasu s nahlížením do zdravotnické dokumentace, s pořízením kopie nebo výpisu, vedené o pacientovi, a to přímo pacientem nebo v případě, kdy pacient není schopen s ohledem na svůj zdravotní stav projevit svou vůli, stěžovatelem v rozsahu jeho zmocnění.

Není-li souhlas ke stížnosti doložen, nemocniční ombudsman si ho vyžádá. Pokud nebude souhlas i přesto stěžovatelem doložen, může nemocniční ombudsman šetření stížnosti ukončit. O této skutečnosti informuje pacienta, nebo stěžovatele. Nemocniční ombudsman může požadovat ve stanovené lhůtě doplnění potřebných údajů ke stížnosti. Nejsou-li doplněny, brání to řádnému prošetření stížnosti.

Stížnost může podat jen osoba oprávněná podle zákona č. 372/2011 Sb.

 • – Pacient
 • – Zákonný zástupce, opatrovník
 • – Osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 • – Osoba zmocněná pacientem

 

Na stížnost bude odpovězeno nejpozději do 30 dnů, písemnou formou doporučeným dopisem na korespondenční adresu stěžovatele.


Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje spolupracuje

s Asociací ombudsmanů ve zdravotnictví ČR (AOZČR)

zapsaným spolkem, sídlem – Vídeňská 800/5, 14000 Praha

Cílem asociace je nejen především chránit práva pacientů a zdravotníků, ale také nastavit prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty.

První setkání ombudsmanů se uskutečnilo 7. listopadu 2019 pod záštitou ředitele Thomayerovy nemocnice Zdeňka Beneše a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a ombudsmanky nemocnice Jaroslavy Mrkvičkové.

Na závěr tohoto setkání ombudsman Petr Ballek navrhl vytvoření pracovního týmu, který by měl na starosti v rámci asociace tato témata:

 • – standardizace postupů při řešení stížností ve zdravotnických zařízeních,
 • – statut a úloha ombudsmana ve zdravotnictví,
 • – možnosti spolupráce s ostatními kolegy a podobnými organizacemi, včetně pacientských,
 • – spolupráce s MZ ČR, Kraji a Úřadem ombudsmana,
 • – nastavení prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty mezi pacientem a zdravotníky

 


Aktuálně

Setkání ombudsmanů v Brně 8. 10. 2020 – tisková zpráva zde: I benešovská nemocnice měla své zastoupení na celorepublikovém setkání ombudsmanů


Kontakt na AOZČR

předseda asociace: Petr Ballek
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
petr.ballek@hospital-bn.cz

místopředsedkyně asociace: Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA
Thomayerova nemocnice, Praha Krč
jaroslava.mrkvickova@ftn.cz