Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Ombudsman

Pacient či kterýkoliv návštěvník nebo zaměstnanec nemocnice má možnost oslovit nemocničního ombudsmana – ochránce práv. Kontaktovat ombudsmana je možné e-mailem, písemně nebo telefonicky a v předem domluveném čase také i osobně v kanceláři.


Kontakt

Petr Ballek
nemocniční ombudsman
tel.: 725 531 491
email: petr.ballek@hospital-bn.cz
Korespondenční adresa: Máchova 400, 256 01, Benešov


Ombudsman poskytuje pomoc pacientům, jejich příbuzným a blízkým, jakož i zaměstnancům nemocnice při řešení situací vzniklých v souvislosti s léčbou a pobytem v nemocnici. Prošetřuje oficiálně podané stížnosti a podněty týkající se kvality poskytované péče, provozně – organizačních problémů a neetického chování zaměstnanců. Také se podílí na řešení interpersonálních konfliktů.

Ombudsman je jmenován ředitelem nemocnice a jeho povinností je zachovávat mlčenlivost. Působnost ombudsmana je pouze v rámci Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.


Co dělá nemocniční ombudsman

 • – Pomáhá pacientům s vyřizováním jejich problémů a stížností
 • – Pomáhá se získáním a ověřením informací
 • – Zprostředkuje komunikaci mezi příslušným oddělením nemocnice a pacientem nebo jeho rodinou
 • – Zjišťuje pravý stav věci a snaží se zjednat nápravu
 • – Zajišťuje komunikaci mezi pacienty, jejich příbuznými a zdravotníky
 • – Nalézá řešení při nedorozumění mezi oběma skupinami
 • – Je prostředníkem, který pomáhá hledat kompromis mezi očekáváním nemocných a možnostmi nemocnice
 • – Podílí se na vyřešení interpersonálních konfliktů.

Jak podat podnět nebo stížnost nemocničnímu ombudsmanovi k šetření

 • – Kontaktovat ombudsmana je možné e-mailem, písemně nebo telefonicky, a v předem domluveném čase také osobně v kanceláři.
 • – Podnět nebo stížnost k oficiálnímu šetření je přijata pouze v písemné formě
 • – Stížnost musí obsahovat tyto identifikační údaje stěžovatele: jméno a příjmení, korespondenční adresu, případně e-mail, jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta.
 • – Ve stížnosti je nutno popsat, konkrétní skutečnosti a časovou chronologii popisovaných událostí
 • – Stěžovatel v rámci své stížnosti musí prokázat, že je osobou oprávněnou podat stížnost a jednat v této věci

 

Další podklady ke stížnosti:

K prošetření stížnosti (pokud je to bezpodmínečně nutné a vážnost či rozsah stížnosti to vyžaduje)  je nezbytné doložení souhlasu s nahlížením do zdravotnické dokumentace, s pořízením kopie nebo výpisu, vedené o pacientovi, a to přímo pacientem nebo v případě, kdy pacient není schopen s ohledem na svůj zdravotní stav projevit svou vůli, stěžovatelem v rozsahu jeho zmocnění.

Není-li souhlas ke stížnosti doložen, nemocniční ombudsman si ho vyžádá. Pokud nebude souhlas i přesto stěžovatelem doložen, může nemocniční ombudsman šetření stížnosti ukončit. O této skutečnosti informuje pacienta, nebo stěžovatele. Nemocniční ombudsman může požadovat ve stanovené lhůtě doplnění potřebných údajů ke stížnosti. Nejsou-li doplněny, brání to řádnému prošetření stížnosti.

Stížnost může podat jen osoba oprávněná podle zákona č. 372/2011 Sb.

 • – Pacient
 • – Zákonný zástupce, opatrovník
 • – Osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
 • – Osoba zmocněná pacientem

 

Na stížnost bude odpovězeno nejpozději do 30 dnů, písemnou formou doporučeným dopisem na korespondenční adresu stěžovatele.


Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje spolupracuje

s Asociací ombudsmanů ve zdravotnictví ČR (AOZČR)

zapsaným spolkem, sídlem – Vídeňská 800/5, 14000 Praha

Cílem asociace je nejen především chránit práva pacientů a zdravotníků, ale také nastavit prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty.

 

 

 

 

První setkání ombudsmanů se uskutečnilo 7. listopadu 2019 pod záštitou ředitele Thomayerovy nemocnice Zdeňka Beneše a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a ombudsmanky nemocnice Jaroslavy Mrkvičkové.

Na závěr tohoto setkání ombudsman Petr Ballek navrhl vytvoření pracovního týmu, který by měl na starosti v rámci asociace tato témata:

 • – standardizace postupů při řešení stížností ve zdravotnických zařízeních,
 • – statut a úloha ombudsmana ve zdravotnictví,
 • – možnosti spolupráce s ostatními kolegy a podobnými organizacemi, včetně pacientských,
 • – spolupráce s MZ ČR, Kraji a Úřadem ombudsmana,
 • – nastavení prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty mezi pacientem a zdravotníky

 


Aktuálně

Setkání ombudsmanů 2022

NEMOCNIČNÍ OMBUDSMANI ROZŠIŘUJÍ SVOU SPOLUPRÁCI

Nemocniční ombudsmani sdruženi v Asociací ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, z. s. (AOZ ČR), se sešli ve dnech 5. až 6. května 2022 v rekreačním středisku Vyhlídka nedaleko Náchoda na svém pravidelném pracovním a vzdělávacím setkání. Záštitu nad setkáním převzal předseda správní rady Oblastní nemocnice Náchod, a. s., RNDr. Bc. Jan Mach.

Jedním z hlavních témat setkání bylo vystoupení Mgr. Šárky Liolia z Ministerstva zdravotnictví ČR, Oddělení podpory práv pacientů „Klíčové principy nastavení ombudsmanů ve zdravotnictví a práce na metodice pro poskytovatele zdravotních služeb“, protože právě v současné době ministerstvo připravuje statut ombudsmana ve zdravotnictví.

V této souvislosti byla požádána o spolupráci AOZ ČR při vytváření podkladu pro tvorbu metodiky, která by měla sloužit zřizovatelům i poskytovatelům zdravotních služeb jako vodítko pro zřízení a upevnění pozice nemocničních ombudsmanů.

Podle organizátora jednání potvrdilo důležitost a náročnost práce nemocničních ombudsmanů v praxi a také rozšiřující spolupráci s dalšími subjekty v této oblasti. „Potřebují nás samozřejmě jak pacienti, tak i zdravotníci, protože, aby celý systém zdravotnictví fungoval správně, musí být nastaven vztah mezi pacienty a zdravotníky rovnovážně a založen na vzájemné úctě, důvěře a profesionalitě. A tomu my napomáháme a o to se snažíme,“ uvedl předseda asociace Petr Ballek.

Setkání ombudsmanů se konalo již po několikáté. „Jsme rádi, že na naše setkání jezdí již tradičně i zástupci jak Ministerstva zdravotnictví ČR, tak Kanceláře veřejného ochránce práv, ale i odborů zdravotnictví jednotlivých krajů či magistrátů. Výměna zkušenosti je v této oblasti a při této práci velmi důležitá a přínosná. Všichni jsou součástí celého systému zdravotnictví. Právě proto jsme teď nově navázali spolupráci s Národní asociací pacientských organizací sdružující pacientské organizace zaměřené na všechny typy onemocnění i zdravotního postižení působící v České republice, a také s Asociací krajů České republiky-Komisí Rady AKČR pro zdravotnictví,“ doplnil Petr Ballek.

Setkání se zúčastnilo více než 35 ombudsmanů ve zdravotnictví a dalších pracovníků zabývajících se podněty a stížnostmi týkajících se poskytování zdravotní péče. Uskutečnilo se osm odborných přednášek, po nichž následovaly diskuze nad tématy.

Na závěr dvoudenního setkání proběhlo udělení certifikátů členství v asociaci a certifikátů o absolvování setkání.

A tak po Ministerstvu zdravotnictví ČR a Kanceláři veřejného ochránce práv, začali ombudsmani dále rozšiřovat svou spolupráci také s Asociací krajů České republiky-Komisí Rady AKČR pro zdravotnictví, a především s Národní asociací pacientských organizací sdružující pacientské organizace zaměřené na všechny typy onemocnění i zdravotního postižení působící v České republice, se kterou připravují společné memorandum o spolupráci.

Navíc také ombudsmani připravili další vzdělávací akci, jako je „Kurz mediace“ pod patronátem Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR, který proběhl ve středa 15. června 2022 ve Fakultní nemocnici Olomouc, a lektorkou byla doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.  Na podzim se připravuje velké vzdělávací setkání, které bude mít již formát mezinárodní konference, protože se na něm sejdou účastníci nejenom z Čech, a Moravy, ale také ze Slovenska a Polska.

 

Přednášející hosté a jejich témata:

JUDr. Vladimíra Dvořáková z FN Motol Praha „Co nás překvapilo a co jsme možná čekali (z pohledu právníka)“,

MUDr. Dana Hechtová, FN Motol Praha, „Co nás překvapilo a co jsme možná čekali (z pohledu lékaře)“,

Ing. Václav Polok, Nemocnice Třinec „Profil práce nemocničního ombudsmana v organizaci“,

Ing. Soňa Měrtlová a Mgr. Zita Trojanová, Kraj Vysočina „Řešení stížností z pohledu Krajského úřadu“,

v rámci diskuse svými zkušenostmi a informacemi přispěly i zástupkyně z Libereckého a Středočeského kraje“

Mgr. Šárka Liolia, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Oddělení podpory práv pacientů „Klíčové principy nastavení ombudsmanů ve zdravotnictví a práce na metodice pro poskytovatele zdravotních služeb“,

Petr Ballek, předseda AOZ a ombudsman Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov „Nežádoucí události a jejich promítnutí do stížností“,

Mgr. Běla Vaverková, Kancelář veřejného ochránce práv „Aktuality a poznatky zástupkyně veřejného ochránce práv“,

Mgr. Martin Hájíček, Masarykův onkologický ústav Brno „Mediace jako nástroj v agendě stížností“


Kontakt na AOZČR

předseda asociace: Petr Ballek
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
petr.ballek@hospital-bn.cz

místopředsedkyně asociace: Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA
Thomayerova nemocnice, Praha Krč
jaroslava.mrkvickova@ftn.cz