Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Ombudsman

Pacient či kterýkoliv návštěvník nemocnice má možnost oslovit nemocničního ombudsmana – ochránce práv.

Kontaktovat ombudsmana je možné e-mailem, písemně nebo telefonicky, v předem domluveném čase také i osobně v kanceláři.

Kontakt:

Petr Ballek
nemocniční ombudsman
tel.: 725 531 491
petr.ballek@hospital-bn.cz

Ombudsman poskytuje pomoc pacientům, jejich příbuzným a blízkým, jakož i zaměstnancům nemocnice při řešení situací vzniklých v souvislosti s léčbou a pobytem v nemocnici. Prošetřuje oficiálně podané stížnosti a podněty týkající se kvality poskytované péče, provozně – organizačních problémů a neetického chování zaměstnanců.

Ombudsman je jmenován ředitelem nemocnice a jeho povinností je zachovávat mlčenlivost. Působnost ombudsmana je pouze v rámci Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Co dělá nemocniční ombudsman?

 • – Pomáhá pacientům s vyřizováním jejich problémů a stížností
 • – Pomáhá se získáním a ověřením informací
 • – Zprostředkuje komunikaci mezi příslušným oddělením nemocnice a pacientem nebo jeho rodinou
 • – Zjišťuje pravý stav věci a snaží se zjednat nápravu
 • – Zajišťuje komunikaci mezi pacienty, jejich příbuznými a zdravotníky
 • – Nalézá řešení při nedorozumění mezi oběma skupinami
 • – Je prostředníkem, který pomáhá hledat kompromis mezi očekáváním nemocných a možnostmi nemocnice
 • – Podílí se na vyřešení interpersonálních konfliktů.

 

Jak podat podnět nebo stížnost nemocničnímu ombudsmanovi k šetření?

 • – Kontaktovat ombudsmana je možné e-mailem, písemně nebo telefonicky, v předem domluveném čase také osobně v kanceláři.
 • – Podnět nebo stížnost k oficiálnímu šetření je přijata pouze v písemné formě
 • – Stížnost musí obsahovat tyto identifikační údaje stěžovatele: jméno a příjmení, korespondenční adresu, případně e-mail, jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta.
 • – Ve stížnosti je nutno popsat, konkrétní skutečnosti a časovou chronologii popisovaných událostí
 • – Stěžovatel v rámci své stížnosti musí prokázat, že je osobou oprávněnou podat stížnost a jednat v této věci

 

Stížnost může podat

 • – Pacient
 • – Zákonný zástupce, opatrovník
 • – Osoba blízká pokud nemůže učinit pacient kvůli zdravotnímu stavu nebo pokud zemřel
 • – Osoba zmocněná pacientem
 • – Na stížnost bude odpovězeno nejpozději do 30 dnů, písemnou formou doporučeným dopisem na korespondenční adresu stěžovatele.