Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Více informací o činnosti oddělení

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče vzniklo v r. 2003. Toto oddělení poskytuje léčebnou a ošetřovatelskou péči a rehabilitační ošetřování nemocným, kteří již nevyžadují péči na akutním lůžku, ale nedosáhli potřebné soběstačnosti k návratu do domácí péče. Dále pacientům, jejichž stav se v domácím prostředí postupně zhoršuje a dále již není možné péči doma zajistit.

Oddělení poskytuje také sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení – sociální lůžka. Jedná se o pobytovou sociální službu osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, nebo zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb.

Odborné ošetřovatelství na tomto typu lůžkové zdravotní péče znamená zabezpečení všech ošetřovatelských výkonů na základě lékařské indikace, to v sobě zahrnuje zejména péči o hygienu, výživu, vyměšování, ošetřovatelskou rehabilitaci – aktivizaci pacienta včetně nácviku chůze a soběstačnosti, prevenci dekubitů či jejich léčbu, převazy ran, ošetřování stomií, drénů a kanyl, podávání léků včetně infuzí, odběry biologického materiálu, sledování základních životních funkcí atd.

Při ošetřování je kladen důraz na posilování fyzických i psychických schopností a nácvik sebeobsluhy. Cílem péče je zlepšit kondici a soběstačnost nemocných, zmírnit následky onemocnění nebo úrazů, či zpomalit progresi choroby tak, aby naši pacienti mohli zdravotnické zařízení opustit. U osob nevyléčitelně nemocných pak zajistit důstojné dožití.

Nemocní jsou na oddělení přijímáni většinou překladem z ostatních oddělení naší nemocnice, ale i z jiných zdravotnických zařízení a v neposlední řadě také na doporučení praktických nebo odborných lékařů z domova či ze sociálních zařízení.

Přijímané pacienty nikterak neselektujeme, jediným limitem je lůžková kapacita oddělení. Spektrum diagnóz našich pacientů tedy zahrnuje celou škálu interních, neurologických, onkologických, chirurgických i ortopedických onemocnění. Doléčujeme pacienty po těžkých zánětech, operacích, úrazech, cévních mozkových příhodách, pacienty se srdečním selháním, demencí, diabetiky i onkologické pacienty.

Přijetí na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče je možné na základě vyplněného návrhu na přijetí (informace podá zdravotně sociální pracovník – tel. 317 756 237 nebo mobil 722 446 219), případně po telefonické domluvě s doporučením ošetřujícího lékaře.

Důležitou součástí péče na oddělení je činnost zdravotně sociálního pracovníka. V průběhu hospitalizace provádí zdravotně sociální pracovník sociální šetření u sociálně rizikových pacientů.

Cílem sociálního šetření je zjistit, jaké má pacient zázemí rodinné a sociální, zda bude možno zajistit péči v domácím prostředí po propuštění, nebo bude třeba řešit ústavní sociální péči. Zdravotně sociální pracovník poskytne potřebné informace o možnostech domácí zdravotní péče a zprostředkuje zajištění těchto služeb. Předá informace o možnostech ústavní sociální péče, předá kontakty a pomůže s podáním žádostí o přijetí do zařízení tohoto typu (domovy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory). Zcela zásadní a nepostradatelná je spolupráce pacienta a jeho rodinných příslušníků se zdravotně sociálním pracovníkem.

Výsledkem této náročné práce je usnadnění přechodu pacienta ze zdravotnického zařízení do domácí péče, eventuálně do zařízení sociální péče.

Při současném stále se zvyšujícím počtu moderních vyšetřovacích a léčebných technik a technologií v nemocnicích nabývá na významu schopnost udržet s pacientem osobní lidský kontakt při zachování jeho soukromí a udržení kontaktů se „světem zdravých“. Nemoc neznamená jen poruchu jednoho orgánu nebo části těla. Postihuje člověka celého a zasahuje i do života jeho rodiny. Uzdravení tak představuje skok, po němž se obnovuje soulad všech životních oblastí. Je k němu třeba mnoho sil a energie. Do komplexní péče, které se nemocnému člověku může dostat v nemocnici, patří pomoc lékařů, zdravotních sester, sanitářů, ošetřovatelek, fyzioterapeutů a zdravotně sociálních pracovníků. Na našem oddělení je to ještě i pomoc duchovních. Kazatelé a faráři benešovských církví střídavě docházejí v pátek dopoledne na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče. Pacientům se tu věnují buď v místnosti k tomu účelu určené, nebo za nimi docházejí na pokoje.

Nebojte se nás obrátit, prosím.