Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Klinická farmacie O nás

Oddělení klinické farmacie, které organizačně spadá pod ředitelku pro léčebně preventivní péči, poskytuje systematickou i konsiliární klinickou-farmaceutickou péči pro vybraná lůžková oddělení nemocnice. Cílem klinicko-farmaceutické péče je pomáhat týmu lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu maximalizovat účinnost a minimalizovat rizika spojená s léčbou léky. Náš tým tvoří celkem 2 farmaceuti se specializovanou odbornou způsobilostí v oboru klinická farmacie.

 

Systematická klinicko-farmaceutická péče je komplexní analýza farmakoterapeutického režimu pacienta v lékařem „nevyžádaném“ módu, jejíž výstupem je písemné farmakoterapeutické doporučení, zpráva klinického farmaceuta pro ošetřujícího lékaře.

Mezi nejčastější výkony klinického farmaceuta patří odhalování a interpretace lékových interakcí, potenciálních lékových kontraindikací, úpravy dávek při snížené funkci eliminačních orgánů nebo dialýze, posuzování příčinné souvislosti podání léčiva s konkrétním zdravotním problémem pacienta atd..

 

Konsiliární klinicko-farmaceutická péče zahrnuje lékařem nebo sestrou vyžádaný konzultační servis týkající se farmakoterapie a lékových problémů nejen v průběhu hospitalizace ale i v rámci poskytování ambulantních zdravotních služeb.

Dotazy lékařů se nejčastěji týkají optimalizace dávkování léčiv pří snížených funkcích jater nebo ledvin, interpretace nalezených plasmatických lékových hladin rizikových léčiv používaných k terapii závažných onemocnění (např. závažné infekce, stavy po transplantacích, epileptických záchvatech apod..).

Dotazy zdravotních sester se většinou týkají specifických způsobů podání léčiva (NGS, NJS, PEG), délek infuzí nebo infuzních inkompatibilit.

Konsiliární služba pro lékaře je na lince 8828. Tato linka je v provozu v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 a slouží zejména ke konzultacím týkajících se vyšetření plasmatických hladin léčiv, ale i jiných dotazů spojených s farmakoterapií (lékové informační středisko).

 

Dokumenty

Terapeutické monitorování léčiv – standardní lékařský postup

Žádanka na monitoraci lékové hladiny