Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

IT projekty II: Modernizace a rozvoj NIS

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

 

IT projekty II: Modernizace a rozvoj NIS Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

 

reg. číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005622

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu, z výzvy č. 28 s názvem „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“, prioritní osy PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Primárním cílem projektu je modernizace a rozšíření funkcionalit nemocničního informačního systému (NIS) v oblasti elektronizace procesů (např. v oblasti elektronické zdravotnické dokumentace, objednávání pacientů na vyšetření, zpracování dat z PACS apod.), dlouhodobá elektronická archivace zdravotnické dokumentace, podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost realizace nových procesů v nemocnici, v rámci NIS.

Jedná se o modernizaci a rozvoj vnitřního informačního systému žadatele pro řízení, podporu činností a provoz krajské nemocnice Středočeského kraje. Součástí projektu je i napojení na další vnitřní informační systémy žadatele a napojení na externí systémy pro výměnu zdravotnické dokumentace (systém eHealth SčK, jedná se jen o napojení na tento systém, nikoliv dodávka nebo modernizace tohoto systému).

Součástí je automatizace a zefektivnění procesů a zpracování dat v rámci výkonu veřejné služby v oblasti zdravotnictví (zajištění výkonu veřejné správy pro zakladatele, kterým je Středočeský kraj).

 

Bližší specifikace cílů a další cíle projektu:

  1. Elektronizace procesů, které celé nebo částečně probíhaly bez podpory ICT a podpora ICT se jeví jako efektivní a přínosná a je možná (objednávání pacientů, elektronizace zdravotnické dokumentace, plánování léčebných procedur, neschopenky, e-recepty, identifikace pacientů pomocí čárového kódu a další).
  2. Dlouhodobá archivace dokumentace v elektronické podobě a tím snadnější a efektivnější práce s touto dokumentací, zajištění mnohem delší doby archivace než dosud v souladu s legislativou.
  3. Nové procesy a funkcionality do stávajícího NIS, automatizace funkčností apod. (např. sběr dat ze zdravotnických přístrojů).
  4. Modernizace zastaralého NIS, přechod na nové, moderní technologie umožňující další rozvoj a udržitelnost NIS, omezení rizik ukončení podpory výrobce a další související přínosy z modernizace vyplývající.
  5. Zavedení technologií pro řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru jako nutná podmínka pro elektronizaci zdravotnické dokumentace a další elektronizaci procesů v rámci provozu žadatele.
  6. Nové služby pro občany (pacienty) nejen na spádovém území umožňující jejich objednávání na vyšetření a tím zlepšení možnosti plánování vyšetření jak na straně nemocnice, tak na straně pacientů.
  7. Napojení na systém výměny elektronické zdravotnické dokumentace mezi subjekty na území Středočeského kraje (eHealth) a tím zajištění efektivnějšího sdílení dat o pacientech mezi zapojenými zdravotnickými zařízeními, a to nejen na území Středočeského kraje.
  8. Automatizace rutinních postupů a tím zefektivnění práce zaměstnanců žadatele v rámci jejich běžného pracovního zařazení a výkonu.
  9. Napojení na systémy třetích stran, např. OSSZ (e*neschopenka) a SÚKL (e-recept), napojení na portály zdravotních pojišťoven a statistických hlášení pro online vykazování.

 

Projekt byl dokončen v prosinci 2019 a od dokončení projektu je modernizovaný NIS v provozu, čímž byly splněny cíle projektu.