Vnitřní řád

Vnitřní řád Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje, určený pro pacienty

Vítáme Vás v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnici Středočeského kraje. Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení. Snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, a při tom citlivě, ohleduplně a s porozuměním pomoci Vám k dosažení a upevnění nejcennější lidské hodnoty, Vašeho zdraví. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel tohoto domácího řádu, která jsou závazná pro všechny naše pacienty.

1. Před ambulantním ošetřením či přijetím k hospitalizaci předložte průkaz zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Samoplátcům bude zdravotní péče poskytnuta na základě předem uzavřené dohody. V tomto případě provedete úhradu péče v hotovosti proti vystavenému účtu.

2. V Nemocnici Benešov je možné požádat o ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji. V takovém případě musíte na pobyt v nemocnici finančně přispívat. Informace o cenách za nadstandardní ubytování poskytnou jednotlivá pracoviště nebo je naleznete na internetových stránkách nemocnice (www.hospital-bn.cz). Zdravotní péči mají všichni pacienti stejnou.

3. Po dobu Vašeho pobytu v nemocnici o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků, na které se můžete s důvěrou obrátit. Při ošetřování je dbáno na Práva pacientů, které jsou Vám k dispozici na oddělení. Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě bude přistupováno s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na Vaše soukromí.

4. Ošetřující lékař určuje diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků. Je velmi důležité informovat lékaře o potížích a o všem, co Vás bolí a trápí. Upozorněte lékaře na Vámi donesené léky a poraďte se o vhodnosti jejich dalšího užívání.

5. Pokud Vás vyslal ambulantní lékař k hospitalizaci nebo jste se sám dostavil do lůžkového zařízení, je třeba provést vyšetření, zjistit diagnózu a posoudit, zda nejde o poskytnutí neodkladných služeb nebo povinného léčení přenosné choroby. Nejde-li o tyto případy, může ošetřující lékař na příjmové ambulanci rozhodnout, že nebudete přijat do lůžkové zdravotní péče a o této skutečnosti vystaví příslušnou zdravotnickou dokumentaci a předá Vám písemnou zprávu pro registrujícího všeobecného praktického lékaře.

6. Informace o Vašem zdravotním stavu podává ošetřující lékař pouze Vámi určeným osobám. Proto určete včas, komu má být tato informace sdělena, a identitu osob uveďte do Informovaného souhlasu s hospitalizací.

7. Máte právo na předložení písemného, dříve vysloveného přání pacienta. Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu včetně poučení o důsledcích rozhodnutí a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Pokud vyslovíte dříve vyslovené přání v průběhu hospitalizace, postačí záznam do zdravotnické dokumentace, podpis Váš, zdravotnického pracovníka a svědka. Dříve vyslovené přání nemohou uplatnit nezletilí pacienti a pacienti zbavení způsobilosti k právním úkonům.

8. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov je výukovým pracovištěm pro kvalifikační a další vzdělávání lékařů, sester, porodních asistentek a dalších zdravotnických pracovníků. Tito studenti budou součástí zdravotnického týmu, který o Vás bude pečovat. Máte právo tuto péči odmítnout.

9. Při pobytu v nemocnici dodržujte obvyklé společenské konvence. Berte ohled na soukromí a práva ostatních pacientů, jejich nemoc a případné potíže s ní spojené. Vaší povinností je chovat se slušně ke zdravotnickým pracovníkům a spolupacientům, respektovat pokyny zdravotnických pracovníků, respektovat skutečnost, že pořadí pacientů určuje lékař, neobtěžovat hlukem či jiným porušováním klidu.

10. Udržujte čistotu a pořádek ve všech prostorách nemocnice, zařízení zanechávejte tak

čisté, jak si je sami přejete mít. Dbejte prosím na větrání pokojů. Šetřte nemocniční zařízení a inventář. Nemanipulujte s vodovodním, světelným a signalizačním zařízením včetně rozvodů medicinálních plynů.

11. Při přijetí na lůžkové oddělení máte možnost odevzdat své svršky a prádlo pracovníkům nemocnice, kteří zajistí jeho uložení. Pro pobyt v nemocnici můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan). Pokud je nemáte k dispozici, poskytneme Vám prádlo ústavní (výjimkou jsou pouze některá specializovaná pracoviště, na nichž nelze v zájmu dodržování hygienických norem používat vlastní prádlo). Při ukončení léčení zapůjčené prádlo i zdravotní pomůcky vrátíte.

12. Větší peněžité částky a ostatní cenné věci (např. předměty z drahých kovů, platební karty apod.) si v případě plánované hospitalizace do nemocnice neberte. Doporučujeme Vám částky vyšší než 1000,- Kč, vkladní knížky, platební a kreditní karty a cennosti uložit do úschovy na základě dohody se sociálními pracovníky nemocnice (můžete tak zamezit jejich zcizení). V případě potřeby předání zprostředkuje sestra nebo jiný pověřený pracovník. Za finanční obnos a cennosti, které neuložíte do centrálního trezoru, nemocnice neodpovídá. O uložení veškerých cenností obdržíte potvrzení. Během hospitalizace máte možnost po předložení příslušného potvrzení si kdykoliv Vámi uložené předměty vyzvednout. Po ukončení hospitalizace Vám budou peníze a cennosti vráceny.

13. V nemocnici pracují sociální pracovníci, které můžete kontaktovat prostřednictvím personálu na oddělení nebo ambulanci. Podají Vám potřebné sociálně právní informace a pomohou v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami či s pomocí blízkých nebo to vyžaduje jejich zdravotní stav, zajistí domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu a navrhnou další vhodné formy následné péče.

14. Dieta je součástí léčby a je předepisována lékařem. Jejím nedodržováním narušujete proces léčení. Pokud chcete pít vlastní nápoje - minerální vody či limonády, a požívat vlastní stravu, poraďte se s lékařem. Pacienti, kteří nejsou upoutáni na lůžko, se stravují v jídelních koutech. Nepohyblivým pacientům přinese stravu k lůžku pověřený pracovník. Zbytky jídel nesmí zůstávat v pokoji pacientů. Požívání alkoholických nápojů a omamných látek je v celém areálu nemocnice zakázáno. Strava, pokud není určeno lékařem jinak, je podávána:

 snídaně 07:00 hodin – 07:45 hodin,

 oběd 11:30 hodin – 12:30 hodin,

 večeře 17:00 hodin – 17:30 hodin.

15. Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Nerušte ostatní nemocné. Noční klid je od 22.00 hod. do 6.00 hod. Používání soukromých elektrických spotřebičů je na vlastní nebezpečí, nemocnice nenese riziko za vznik úrazů při používání soukromých spotřebičů. V době nočního klidu si prosím vypněte mobilní telefon, nebo jej nastavte do režimu, kdy nebude rušit ostatní pacienty. Současně Vás upozorňujeme, že při užívání mobilních telefonů je nutné respektovat zákaz jejich používání v blízkosti zdravotnické techniky/přístrojů, v areálu nemocnice máte k dispozici několik telefonních automatů.

16. Kouření je v celém areálu nemocnice zakázáno. Prosím respektujte tento zákaz, který je v souladu s Vaším léčebným režimem.

17. V nočních hodinách od 20:00 do 05:00 jsou oddělení uzamčena. V této době jsou uzamčeny výtahy na některých odděleních.

18. Doporučené návštěvní hodiny jsou denně od 13 do 20 hodin. Mimo tyto termíny lze dohodnout s ošetřujícím lékařem/sestrou ve službě a dle závažnosti pacientova zdravotního stavu i jiné hodiny návštěv. Nezletilí pacienti mají právo na účast rodičů u poskytování zdravotních služeb. Primář oddělení a ošetřující lékař jsou však oprávněni toto právo z provozních důvodů, případně s ohledem na respektování práv ostatních pacientů, eventuálně i z léčebných důvodů, s přihlédnutím k individualitě pacienta, přiměřeně omezit a rozhodnout, že u některých zdravotních služeb nebudou zákonní zástupci přítomni.

19. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat.

20. Máte právo přijímat ve zdravotnickém zařízení duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice, nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti. Návštěvy duchovních a provádění duchovenské činnosti nesmí porušovat práva a oprávněné zájmy ostatních pacientů, ani narušit poskytování zdravotních služeb.

21. Jste-li pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy, zapříčiněnými zdravotními důvody, máte při komunikaci právo dorozumívat se způsobem Vám srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si zvolíte. Dle provozních možností Vám toto bude zajištěno, tyto činnosti však nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a pokud tlumočící osoba vyžaduje za svou činnost úhradu, hradí tuto službu pacient.

22. Jste-li pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, máte právo, s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav, na doprovod a přítomnost psa u sebe za podmínek, které stanoví ředitel zdravotnického zařízení nebo primář příslušného oddělení, přičemž nesmí být porušována práva ostatních pacientů, dojít k narušení poskytování zdravotních služeb, nebo k porušení hygienických předpisů.

23. Jste-li pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo který je nezletilý, jste oprávněn požádat ošetřujícího lékaře nebo kteréhokoliv zdravotnického pracovníka, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, která je Vaším rodičem nebo jiným zákonným zástupcem, nebo které jste svěřen do výchovy, pokud uvádíte, že jde o osobu, která Vás týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.

24. Pokud to Váš zdravotní stav umožňuje, lze vystavit propustku k návštěvě domova. Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze na základě Vašeho přání a po sepsání písemné žádosti (tzv. negativního reversu). Nemožnost propuštění na revers se týká dětí a situace, kdy si Váš zdravotní stav žádá neodkladného provedení ošetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytného k záchraně života.

25. Při svévolném opuštění nemocnice budeme informovat kompetentní orgány a Vaše hospitalizace bude ukončena. Pokud opouštíte oddělení (procházka, návštěva bufetu, apod.) informujte personál o Vašem vzdálení z oddělení a předpokládaném času Vašeho návratu.

26. V Nemocnici Benešov působí manažer kvality a ombudsman, kteří se zabývají sledováním spokojenosti pacientů nemocnice s jejími službami a jsou k dispozici při řešení Vašich námětů, připomínek i stížností. Telefonický kontakt je 317 756 405, 720 976 393 a 725 531 491. Nebojte se proto využít kdykoliv jejich služeb.

27. V případě požáru nebo jiné mimořádné události, prosím nahlaste zjištěnou skutečnost personálu, a dále se řiďte pokyny zaměstnanců nemocnice.

28. Pokud požadujete Vy, nebo osoba blízká, nahlížení do zdravotnické dokumentace a její kopírování, je třeba této žádosti vyhovět ve lhůtě do 30 dnů od jejího obdržení. Za tuto službu má nemocnice právo vyžadovat přiměřenou úhradu spojenou s náklady.

29. Při propuštění z nemocničního ošetření Vás ošetřující lékař poučí o dalším postupu léčení. Dostanete propouštěcí zprávu, kterou předáte registrujícímu všeobecnému praktickému lékaři, a, je-li to třeba, potřebné léčivé přípravky na tři dny nebo v odůvodněných případech i na delší nutnou dobu.

30. Nerespektování Domácího řádu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje může vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění. Zákon dává možnost ukončit poskytování zdravotních služeb (s výjimkou neodkladných) pacientovi, který hrubě či opakovaně porušuje vnitřní řád zdravotnického zařízení. V nemocnici platí zákaz vstupu podnapilých osob, nebo osob pod vlivem návykových látek a nemocnice má oprávnění tyto osoby vykázat.

Vnitřní řád Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje, určený pro zdravotnické pracovníky

1. Všichni zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb jsou povinni chovat se ke všem pacientům s úctou, dodržovat právo pacienta na důstojné zacházení a pravidla občanského soužití, dodržovat pravidla Etické kodexu NRSB.

2. Každý zaměstnanec zdravotnického zařízení je dle MP 6 BOZP povinen podrobit se v pracovní době dechové zkoušce na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek.

3. Každý pacient musí mít svého ošetřujícího lékaře, který v pracovních dnech a v pracovní době stanoví individuální léčebný postup, zajišťuje jeho koordinaci a stanoví jeho změny a je zodpovědný za jeho projednání s pacientem, případně s osobou, kterou pacient určí nebo zákonným zástupcem pacienta, a za řádný záznam do zdravotnické dokumentace. V době mimo pracovní dny a pracovní dobu je definován zástup. Tato povinnost je blíže specifikována v MP 8 Kontinuita péče, kap. 4.3.

4. Za řádné vedení zdravotnické dokumentace každého pacienta odpovídá určený ošetřující lékař, za vedení ošetřovatelské dokumentace zdravotní sestra pověřená vrchní sestrou oddělení. Konkrétní povinnosti jsou uvedeny v MP 16 Diagnostická a léčebná péče a v MP 19 Zdravotnická dokumentace.

5. Ošetřující lékař musí být podle posouzení příslušného primáře oddělení způsobilý tuto funkci vykonávat a musí mít dostatek zkušeností, aby byl schopen určovat, koordinovat a měnit individuální léčebný postup. Kompetenci k funkci ošetřujícího lékaře přiděluje primář oddělení, záznam je uveden v personálním spise na Oddělení řízení lidských zdrojů.

6. Lékař, který přijímá pacienta do zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči, má povinnost informovat pacienta o jeho právech a získat jeho písemný informovaný souhlas s hospitalizací. Součástí písemného informovaného souhlasu se musí lékař nebo jiný zdravotnický pracovník pacienta výslovně dotázat, kdo z jeho blízkých může být informován o jeho zdravotním stavu, a zda si přeje, aby některá osoba, kromě jeho samotného, měla právo nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat si její kopie.

7. Pokud je pacient je přijat k hospitalizaci bez písemného souhlasu, ať již proto, že jej odpírá nebo jeho zdravotní stav neumožňuje, aby jej udělil, popřípadě je v bezvědomí, musí lékař o této skutečnosti učinit do 24. hodin oznámení okresnímu soudu v místě sídla zdravotnického zařízení.

8. Lékař je povinen před provedením každého zdravotního výkonu přiměřeným způsobem informovat pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce, a získat jeho informovaný souhlas. Povinnost získat informovaný souhlas od pacienta má u lékařských výkonů vždy jedině lékař a nemůže ho v tomto suplovat zdravotní sestra. Pro platný informovaný souhlas nestačí předání písemné informace, je třeba zaznamenat, který lékař s pacientem hovořil.

9. Pokud je stanoveno právním předpisem nebo rozhodnutím poskytovatele zdravotních služeb, že informovaný souhlas bude od pacienta ke konkrétnímu výkonu nebo zákroku vyžadován v písemné formě, je povinností pověřeného lékaře a u nelékařských výkonů nelékařského zdravotníka, způsobilého k provedení příslušného výkonu, aby nejprve vysvětlil pacientovi povahu zákroku a získal jeho informovaný souhlas, který posléze opatří též v písemné podobě. Seznam písemných informovaných souhlasů je uveden na webu a intranetu nemocnice.

10. Pokud pacientovi byla podána informace o zdravotním stavu nebo se informace vzdal a odmítl vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, je třeba si vyžádat sepsání negativního reversu. Součástí zápisu je důvod odmítnutí zdravotní péče, nepřijetí do ústavní péče nebo ústavní či jiná léčba, je-li ošetřujícím lékařem indikována. Odmítá-li pacient negativní revers podepsat, pak lékař sepíše zápis se svědkem.

11. V ojedinělých případech má lékař právo na zadržení nepříznivé informace o zdravotním stavu pacienta v nezbytně nutném rozsahu. O této skutečnosti musí být vždy učiněn záznam do zdravotnické dokumentace pacienta, včetně důvodu, proč k zadržení informace došlo.

12. Informace osobám, které navštívily pacienta, o jeho zdravotním stavu, lze podávat jen, pokud si předem pověřený zdravotník ověří, že příslušná osoba je osobou uvedenou ve zdravotnické dokumentaci jako osoba, které lze tyto informace podávat. Pokud pacient nemohl určit, komu mají být podávány informace, podají se osobě pacientovi blízké. Ověření se provádí kontrolou správnosti hesla, které je uvedeno v Informovaném souhlasu s hospitalizací.

13. Mají-li se poskytování zdravotních služeb účastnit studenti nebo jiné osoby, které nejsou přímo účastny na příslušném výkonu, je povinností primáře oddělení nebo vrchní sestry předem pacienta o této skutečnosti informovat, poučit ho, že má právo odmítnout účast těchto osob a získat souhlas pacienta s účastí těchto osob. Nebyl-li souhlas dán, tuto účast nepřipustit. Písemný záznam o stanovisku pacienta je uveden v Informovaném souhlasu s hospitalizací.

14. Pokud není pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být propuštěn až po předchozím včasném vyrozumění osoby, která tuto péči zajistí. Zdravotně sociální pracovnice v součinnosti s primářem oddělení se spojí s pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností k zajištění další navazující sociální péče a sociálních služeb v návaznosti na poskytnuté zdravotní služby. Do doby, než je tato péče zajištěna, může být pacient uložen na sociálním lůžku – jedná se o hrazenou službu.

15. Při propuštění pacienta z lůžkového zdravotnického zařízení musí ošetřující lékař vypracovat propouštěcí zprávu, kterou musí buď zaslat registrujícímu všeobecnému praktickému lékaři, nebo předat pacientovi s tím, že ten ji svému registrujícímu praktickému lékaři odevzdá, a vybavit pacienta, je-li to třeba, potřebnými léčivými přípravky na tři dny nebo v odůvodněných případech i na delší nutnou dobu.

16. Jde-li o pacienta, který nerozumí českému jazyku, i pokud jde o tlumočení do cizího jazyka (s výjimkou slovenštiny), má při komunikaci právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si zvolí. Dle provozních možností mu toto bude zajištěno, tyto činnosti však nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a pokud tlumočící osoba vyžaduje za svou činnost úhradu, hradí tuto službu pacient. Přesný postup je uveden v MP 8 Kontinuita péče, kapitola 4. 6 a příloha č. 5.

17. Poskytovat zdravotní služby nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům je možné se souhlasem zákonného zástupce. Bez souhlasu pacienta i rodičů lze péči poskytnout, jedná-li se o zdravotní službu nezbytnou k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví. Souhlas může být poskytnut i nezletilým pacientem, pokud je to přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti, ale lékař může rozhodnout, že bez jeho podpisu zdravotní službu neposkytne. Lékař nemusí aktivně zjišťovat názor druhého z rodičů, ale pokud je názor druhého rodiče odlišný, tak ho musí respektovat (v tomto případě rozhoduje soud, pokud se nejedná o neodkladný úkon), v případě, že názor rodičů a nezletilého pacienta je odlišný, rozhoduje soud. Bez souhlasu rodičů je možné péči poskytnout v případě podezření z týrání. Poté následuje prokazatelná oznamovací povinnost Policii ČR nebo státnímu zastupitelství (neoznámení je trestný čin, za který může být zdravotník stíhán).

18. Pokud nelze získat souhlas zákonného zástupce s hospitalizací u dítěte, je třeba tuto situaci hlásit OSPOD, který zajistí součinnost při jednání – viz FM Oznámení o hospitalizaci nezletilého bez souhlasu zákonného zástupce.

19. Pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům, nebo který je nezletilý, je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře nebo kteréhokoliv zdravotnického pracovníka, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna osoba, která je jeho rodičem nebo jiným zákonným zástupcem, nebo které je svěřen do výchovy, pokud uvádí, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává. Zdravotnický pracovník, kterému je tato žádost přednesena, oznámí uvedenou skutečnost primáři oddělení nebo jeho zástupci, případně vedoucímu ústavní pohotovostní služby, který je oprávněn rozhodnout o vyloučení přítomnosti osob – zákonných zástupců, pěstounů a dalších jinak oprávněných osob, z účasti při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi a je oprávněn zakázat návštěvu těchto osobu u nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům. Je-li důvodné podezření z týrání svěřené osoby, je povinností příslušného zdravotníka učinit neprodleně prokazatelným způsobem oznámení orgánu Policie ČR nebo státnímu zastupitelství a současně vedení poskytovatele.

20. V případě podezření, že je zdravotní stav dítěte zanedbáván rodiči, je signalizační povinnost vůči orgánu sociálně-právní ochrany dětí pověřeného obecního úřadu.

21. Pacient má právo vyjádřit dříve vyslovené přání. Poskytovatel bere zřetel na dříve vyslovené přání tehdy, kdy při poskytování zdravotních služeb nastane předvídatelná situace, k níž se přání vztahuje, a pacient je v takovém stavu, že není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Dříve vyslovené přání není třeba respektovat, pokud došlo při poskytování zdravotních služeb k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím (nerespektování včetně důvodů se zapíše do zdravotnické dokumentace pacienta). Dříve vyslovené přání nemohou uplatnit nezletilí pacienti a pacienti zbavení způsobilosti k právním úkonům. Dříve vyslovené nelze respektovat, pokud nabádá k postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby, pokud v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, byly započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

22. Pokud dojde k svévolnému odchodu (útěku) pacienta z lůžkového zdravotnického zařízení, je třeba provést hlášení jednak osobě blízké, je-li známa, a jednak Policii ČR.

23. Nemocnice má právo ukončit péči o pacienta v případě, že prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele, nebo pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele; nebo pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb, nebo pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem, nebo přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta. Ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

24. Žádá-li o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení její kopie, nikoli pacient nebo osoby pacientovi blízké, ale orgány a osoby taxativně uvedené v ustanovení § 65 odst. 2, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, musí být žádost předána řediteli zdravotnického zařízení nebo osobě jím pověřené k vyřízení této žádosti. Příslušný pracovník nejprve řádně ověří, zda jde skutečně o oprávněný orgán nebo osobu a zda je tato skutečnost dostatečně doložena. Je-li tomu tak, pak lze umožnit nahlédnutí do originálu zdravotnické dokumentace (originály nikdy nevydávat) a převzetí kopie zdravotnické dokumentace za úhradu spojenou s náklady. Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopií se zaznamenává do zdravotnické dokumentace.

25. Primář oddělení odpovídá za to, aby nad každým lékařem bez specializované způsobilosti byl neustále, v době výkonu jeho povolání, vykonáván náležitý odborný dohled dle platné lefilativy. Zapracování a odborný dohled je zaznamenán v Adaptačním plánu.

26. Primář oddělení a vrchní sestra jsou povinni trvale kontrolovat, zda všichni zdravotničtí pracovníci zařazení na příslušném oddělení, splňují zákonem stanovené podmínky pro výkon zdravotnického povolání (podmínku bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti a náležité odborné způsobilosti). Toto zabezpečují pravidelné revize náplní práce a kompetencí.

27. Primář oddělení a vrchní sestra odpovídají za řádné plnění podmínek pro personální, věcné a technické vybavení příslušného oddělení nebo úseku.

28. Primář oddělení a vrchní sestra odpovídají za dodržování provozního řádu schváleného orgánem ochrany veřejného zdraví.

29. Odborný zástupce poskytovatele zdravotních služeb, který musí být stanoven (v nemocnici zpravidla lékařský náměstek), kontroluje primáře a vrchní sestry oddělení a plnění jejich povinností.

30. Nemocnice odpovídá za řádné předávání všech stanovených údajů do Národního zdravotního informačního systému. Předávání dat do ÚZIS provádí Oddělení zdravotních pojišťoven ve spolupráci s IT oddělením. Za předávání dat do ostatních registrů odpovídá příslušný primář. Data jsou předávána dle metodik registrů nebo odborných společností.

Dolní navigace